Sinds de invoering van een wettelijk streefcijfer in het kader van de Wet bestuur en toezicht is het aandeel vrouwen in raden van bestuur en raden van commissarissen gestegen, maar de voortgang is gering. De toename van het aandeel vrouwen komt voor rekening van een kleine groep voortrekkers.